Stichting Wijkplatform Selwerd
Jaarverslag 2017


Na een lastige periode van opstarten, aftasten, uitzoeken en de juiste mensen vinden is de Stichting Wijkplatform Selwerd op 24 februari 2017 officieel opgericht.


De Stichting heeft ten doel:

  1. het fungeren als intermediair tussen de Gemeente Groningen, de bewoners van de wijk Selwerd in Groningen en de verschillende instanties in die wijk
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Bestuur
De Stichting heeft de volgende leden;

  • G. W. J. Krouwels (Gerard) / voorzitter
  • A.J. Huisman (Hans) / penningmeester
  • G.M. van Belle (Gerda) / secretaris
  • J.M. Huismans (Jeanet) / bestuurslid

Gedurende het jaar zijn er diverse mensen actief gaan mee vergaderen, o.a.;
Maarten Brandts Buijs, Chiel Kroeze, Sjoukje Jonker, Haaije Koenders, Gerri Nikkels en Ype van Woersem
Met deze mensen linken we naar o.a. Het Wijkbedrijf Selwerd, Buurt- en Speeltuinvereniging “Selwerd”, Wijkkrant ‘Nummer 1’.

Communicatie
-Samen met de Wijkraad Paddepoel is de Stichting eigenaar/uitgever van de huis-aan-huis wijkkrant ‘Nummer 1’ in Selwerd en Paddepoel. Deze wijkkrant verschijnt 10x per jaar en heeft een oplage van 9000 exemplaren.
-Website: www.selwerd.info
-E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Een groot deel van het jaar 2017 heeft Maarten Brandts Buijs de kopij/redactie verzorgd voor de communicatiemiddelen, waarover de Stichting beschikt.
In uitzendingen van TV Oog en TV Noord is meerdere keren het standpunt verwoord van het Wijkplatform over diverse onderwerpen.

Overleggen Bestuur
Het bestuur vergadert driewekelijks, na de oprichting 13 keer in 2017.
Een aparte bijeenkomst over toekomst van de wijk.
Op de agenda van de bestuursvergaderingen passeerden de volgende zaken de revue; verkeer en verkeersveiligheid, wijkverbetering, duurzaamheid, contacten met de gemeente en politieke partijen, flora en fauna in de wijk, diverse fietspaden, veiligheid, etc.

Externe vergaderingen/bijeenkomsten

-Stadsdeeloverleg; overleg met stadsdeelcoördinatie van de gemeente en de wijkraden van Hoogkerk, Tuinwijk, Paddepoel en Selwerd, waarin wijkoverstijgende zaken worden besproken en waarin afstemming plaatsvindt met de gemeente.
-Bijeenkomsten ‘Sunny Selwerd’. Het motto van de wijkverbetering is ‘Sunny Selwerd’. De slogan is; Op weg naar mooier, gezonder en duurzamer wonen. De gemeente, de woningcorporaties, scholen, verenigingen, het wijkplatform en ondernemers in de wijk werken er hard aan en trekken er veel geld voor uit. De komende jaren staat dit hoog op de agenda.
-Visie Bijeenkomsten in het Wijkbedrijf, gericht op de wijkontwikkeling
-Inloopbijeenkomst Ring West oktober 2017
-Inloopbijeenkomsten in de Fontein: januari, maart 2017 Fietspad Park Selwerd en de kruising Eikenlaan. De voorzitters van de wijkraden zijn door de gemeentelijke projectleider betrokken bij de uitgevoerde proef om fietsers voorrang te geven. Uiteindelijk is deze voorrangssituatie teruggedraaid.
-Inloopbijeenkomsten Fietspad langs het spoor: april, juni 2017. Daar is het standpunt verdedigd om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande wegen en groen te sparen.
-vergaderingen Voorzitters van 3 wijkraden
-Gemeenteraadsvergaderingen, diverse keren gebruik gemaakt van het spreekrecht

Financieel Jaarverslag
Zie: afzonderlijk verslag

Aandachtspunten in 2017:

-Fietspad door park Selwerd en oversteek Eikenlaan
Na lang wikken en wegen is er door de gemeente gekozen voor verbreding van het bestaande fietspad door park Selwerd. Aan dit besluit zijn vele (bewoners) bijeenkomsten vooraf gegaan. Het Wijkplatform heeft mede op dit besluit aangedrongen. Bij alle verdere aanpassingen in het park is het Wijkplatform gesprekspartner geweest.
Fietsers hebben enige tijd voorrang gehad op de oversteek bij zwembad De Parrel aan de Eikenlaan. Deze oversteek maakt deel uit van de ‘slimme route’ naar Zernike. Het Wijkplatform heeft zich hard gemaakt samen met vele anderen om aan deze onveilige situatie een einde te maken. En met succes. In de loop van 2017 is de voorrangssituatie teruggedraaid. De Gemeente heeft andere oplossingen tot verbetering van de veiligheid nog in studie.

-Fietsroute langs het spoor Groningen – Sauwerd
De gemeente wil het fietspad dat vanuit Winsum en Sauwerd komt doortrekken naar het Noorderstation. In 2018 worden hierover besluiten genomen. Ook hier heeft het Wijkplatform de vinger aan de pols.

-WarmteStad
De gemeente stopte op twee november 2017 met het ambitieuze aardwarmteproject waarbij het doel was met ondergrondse zoutwaterbronnen op Zernike 12.000 huishoudens in Paddepoel en Selwerd te verwarmen. Dit gebeurde na aanhoudende kritiek van Staatstoezicht op de Mijnen.
In een aantal vergaderingen van het Wijkplatform is uitgebreid gesproken over aardwarmte, ook met mensen van WarmteStad. Ons standpunt is positief richting duurzaamheid, maar niet ten koste van veiligheid.

-Wijkvernieuwing in Selwerd ‘SUNNY SELWERD’
Selwerd behoort samen met de Indische Buurt/De Hoogte, De Wijert en Beijum tot vier probleemwijken in Groningen. Deze wijken kampen met armoede, onveiligheid, leerachterstanden, verloedering en vergrijzing. Alle wijken hebben relatief veel arme inwoners. Ook zijn er gezondheidsproblemen. Er is geld beschikbaar gekomen voor wijkverbetering, die een tiental jaren beslaat. Er is veel geld voor uitgetrokken door de betrokken wooncorporaties en de gemeente Groningen.
Vanuit het Wijkplatform wordt ter voorbereiding van de wijkverbetering al deelgenomen aan de projectgroep Sunny Selwerd.

Gehonoreerde projecten door het Wijkplatform
o.a.

  • Voortuinen Selwerd, € 5000 om bewoners te ondersteunen met het verbeteren van hun voortuinen. Minder stenen, meer groen. Uitvoering in 2018.
  • Welkom in de Wijk, € 5000 voor het maken en verspreiden van een informatiepakket. Uitvoering in 2018.
  • Radio in de wijk, € 1000 startgeld.
  • Planten van diverse boomspiegels, € 500

Toekomst
We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
-De gelden die beschikbaar komen voor de wijkverbetering bieden veel kansen. Het is mede aan ons om samen met de bewoners en instanties de juiste keuzes te maken en te ondersteunen.
-Ook voor WarmteStad en dus de duurzame energie komen er naar verwachting nieuwe mogelijkheden.
-In 2018 zullen de leden van het Wijkplatform komen tot een goede onderlinge taakverdeling.