Van het Wijkplatform Selwerd

In de zomerperiode is het vanuit het Wijkplatform Selwerd stil geweest, u heeft weinig tot niets van ons gehoord, dat wil echter niet zeggen dat er geen activiteiten en ontwikkelingen zijn geweest.

Naast andere zaken die u elders in Nummer Eén aantreft zal ik u hier over twee aangelegenheden die de wijk Selwerd aangaan informeren.

Fietspad door het park Selwerd

Zoals u wellicht heeft gemerkt is het fietspad in de zomerperiode aangepakt, vernieuwd en verbreed tot 4 meter. Deze aanpak, na stevige acties van de bewoners, is beduidend minder ingrijpend dan de oorspronkelijke plannen van de gemeente. Het blijkt dus dat stevige acties vanuit de bewoners wel degelijk effect kunnen hebben.

Vlak voor dat de aanpak van het fietspad van start zou gaan bleek dat de aanwezige hoge populieren zouden worden gekapt. Het Wijkplatform heeft daar bezwaar tegen aangetekend en tegelijkertijd een voorlopige voorziening aangevraagd. Dit laatste betekent dat de gemeente dan niet aan de gang kan gaan. De gemeente heeft daarop een intensief overleg gestart met het Wijkplatform. In dit overleg bleek dat door de nieuwe dikke betonlaag van het vernieuwde fietspad de wortels van de populieren zodanig zouden worden aangetast dat de kans op omwaaien, met alle risico’s van dien, aanzienlijk zou toenemen. Een verplaatsing van het tracé meer richting park was onwenselijk omdat het fietspad dan te dicht bij het bestaande voetpad zou komen te liggen. De gemeente bleek bereid om de populieren te vervangen door 13 lindebomen van 8 meter hoog. Hiermee wordt bereikt dat er binnen enige jaren weer bomen van formaat staan. Ook is met de gemeente overeen gekomen dat het Wijkplatform kan aangeven hoe de toekomstige herplant van de begroeiing tussen het fietspad en het voetpad er komt uit te zien. Bijvoorbeeld het vervangen van een berkenboom door een lijsterbesboom te vergroting van de diversiteit en aantrekkelijkheid.

Over de kruising met de Eikenlaan is nog niet het laatste woord gesproken. In de extra gemeenteraadsvergadering van 5 oktober 2017 werd het gemeentebestuur uitgenodigd om nu al een beslissing te nemen. De meerderheid van de gemeenteraad ondersteunt echter de insteek van het gemeentebestuur om de evaluatie na twee maanden af te wachten.

Overigens hebben de voorzitters van de wijkraden Paddenpoel en Tuinwijk en de voorzitter van het Wijkplatform Selwerd met de projectleiding van de gemeente afgesproken dat zij voordat de evaluatie naar de gemeente wordt doorgezet inzage hebben in de resultaten van de monitoring. Onze bedoeling is om daarmee in een vroegtijdig stadium al mee te denken in deze problematiek.

Wordt dus vervolgd!!

----

Inmiddels is duidelijk dat de kruising op de Eikenlaan weer wordt teruggebracht naar de oude situatie. Dit lijkt ons op korte termijn gezien verstandig. Het is echter op de lange termijn gezien geen oplossing voor het probleem, dus wij blijven meedenken in deze problematiek.

----

Beoogd fietspad langs de spoorlijn naar Sauwerd

Uit tussentijdse contacten is mij gebleken dat de gemeente de opmerkingen die uit de bewonersbijeenkomsten zijn gekomen zeer serieus neemt. Wanneer hierover meer concreet nieuws is zal de gemeente hierover publiceren.

Warmtestad

U zult ongetwijfeld vernomen hebben dat er door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kritiek is geuit op Warmtestad en de daarbij betrokken partijen.

Het Wijkplatform heeft zich in het afgelopen half jaar door vertegenwoordigers van Warmtestad laten voorlichten over dit project. Na de eerste voorlichting waren de leden van het Wijkplatform, met uitzondering van één lid, voorstander van dit project omdat dit project bijdraagt aan vermindering van het aardgasgebruik en een bijdrage levert aan de verduurzaming van de samenleving. Bij de feestelijke neerlegging van de eerste buis afgelopen zomer bleek dat wat als een gesloten systeem was gepresenteerd niet zo gesloten was als wij dachten. Dit heeft het Wijkplatform geuit via de media. Recent heeft het Wijkplatform zich laten bijpraten door de directeur en een deskundige van Warmtestad. Uitgangspunt van het Wijkplatform is dat we nog steeds voor duurzame energie zijn doch de veiligheid van de wijkbewoners staat voorop. Na deze bijeenkomst met Warmtestad heeft het Wijkplatform nog steeds vragen bij de veiligheid van deze boringen op 3 km diepte. Naar aanleiding van de rapportage(s) van het SodM zal aan deze problematiek een raadsvergadering worden gehouden op woensdag 11 oktober. Het Wijkplatform heeft spreektijd bij deze raadsvergadering aangevraagd.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

25 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden