Slimme route Zernike Eikenlaan 001Het fietspad door park Selwerd wordt verbreed, naar verwachting voor de zomer. In verband met de aanwezigheid van kabels, leidingen en bomen is besloten om het bestaande fietspad en voetpad om te draaien. Naast het huidige voetpad is namelijk meer ruimte beschikbaar voor een verbreding dan naast het huidige fietspad. Het aantal bomen dat gekapt zal moeten worden, is in deze variant veel kleiner. Voor de aanleg van het fietspad is een Bomeneffectanalyse (BEA) gemaakt. De Boom Effect Analyse maakt de gevolgen voor het bestaand groen inzichtelijk. De BEA is door het college vastgesteld. Het ontwerp van het fietspad heeft tot gevolg dat er circa 70 bomen moeten worden gekapt en dat er circa 845 m2 bosperceel wordt gerooid. Klik hier voor de volledige documenten
Klik op de foto voor vergroting
Daarbij gaat het om 17 potentieel monumentale bomen en 4 monumentale bomen. Compensatie vindt plaats in de nabijheid van het fietspad en op Zernike. Het College wil de kapvergunning op basis van de gemaakte BEA te verlenen. Om de natuur zo min mogelijk te verstoren moet de kap ruimschoots voor aanvang van het broedseizoen worden afgerond. Ook wil het College de aanleg van het fietspad bespoedigen in verband met de ambitie om Groningen fietsstad 2016 waar te kunnen maken.
In de Bomeneffectanalyse staat onder meer:
  • Groenbalans: Nu kan niet aangegeven worden waar de te vellen bomen en houtopstanden gecompenseerd kan worden. De groenbalans komt daarmee uit op negatief 83 bomen en negatief 1970m2 houtopstand.
  • Compensatie: Als er groen verwijderd wordt is het uitgangspunt voor groen dat er met name in de basisgroenstructuur 1 op 1 gecompenseerd wordt (groenstructuurvisie), tenzij er binnen het projectgebied geen geschikte ruimte voor een nieuwe houtopstand is". Het park Selwerd is onlangs sterk verbeterd. Na verbreding van het fietspad is het onmogelijk, ook na compensatie van een aantal bomen langs fietspad of in het park Selwerd, de zelfde verbeterde kwaliteit terug te krijgen.
  • Compensatie Zernike: Het tekort wordt gecompenseerd in Zernike Campus. Dit gebeurt op basis van het Masterplan Zernike. Dit geeft zeer globaal aan waar nieuwbouw komt en groen geplant kan worden. In het Masterplan zijn locaties aangegeven waar bomen geplant kunnen worden.
  • Park Selwerd: Voor het park Selwerd zelf is dit plan een sterke achteruitgang van de basisgroenstructuur. Het plangebied is onderdeel van de stedelijke ecologische structuur, bomenhoofdstructuur en basisgroen. Het gaat om een kerngebied dat tevens een groenverbinding vormt tussen diverse groengebieden waaronder de Selwerderhof. Voor de verbreding van het fietspad moeten grote bomen gekapt worden dat zorgt voor een verzwakking van de SES, de bomenhoofdstructuur en het basisgroen.
Het ecologisch- en groenadvies is het ontwerp te verbeteren zodat minder bomen gekapt worden. Dit omdat het voorgestelde ontwerp indruist tegen de ecologische en cultuurtechnische beleidsuitgangspunten zoals vastgesteld in de groenstructuurvisie Groene Pepers, de Bomenstructuurvisie, en de stedelijke ecologische structuur. Omdat het ontwerp eerder klaar moest zijn dan de groen- en ecologische inventarisaties zijn de risico's onvolledig en onvoldoende in beeld gebracht. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt naast het verkeerskundig ontwerp van het fietspad ook een groenontwerp van het plangebied geleverd, waarin de compensatie is opgenomen.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

25 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden