Sinds vandaag is bekend wat de gemeentelijk plannen met de wijkaccommodaties zijn. Deze zijn vastgelegd in de nota 'Met de blik op de wijk, sociaal-culturele accommodaties nieuwe stijl'. In de nota wordt genoemd dat De Berk voor de wijkbewoners verreweg de belangrijkste accommodatie in de wijk is. Buurtcentrum Sonde 2000 (onderdeel Vensterschool) wordt slechts door 9% van de onderzochte wijkbewoners genoemd. Desalniettemin gaat het overgrote deel van de beschikbare gelden naar dit buurtcentrum. In de nota wordt ook geconcludeerd dat er in Selwerd in totaliteit te veel gesubsidieerde accommodatieruimte is.
 
Verder wordt vastgesteld dat de buurtspeeltuinvereniging (bsv) Selwerd een te laag bereik heeft en te afgelegen is.
Vanaf donderdag 28 maart tot en met woensdag 24 april 2013 ligt de nota ter inspraak. Op woensdag 10 april a.s. is er een mondelinge inspraakbijeenkomst in het DOK, Kajuit 4 in Lewenborg (19.30 – 22.00 uur).
 
De integrale visie voor onze wijken leest u hieronder.
 

Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk

Dit gebied bestaat uit meerdere wijken. In Tuinwijk wordt buurtcentrum Tuinwijk binnenkort herbouwd met ook een functie voor bewoners van Paddepoel-zuidoost. In Selwerd staan een aantal gesubsidieerde accommodaties, namelijk BSV Selwerd, De Berk en de Droomfabriek (deze laatste wordt incidenteel gefinancierd vanuit NLA middelen tot eind 2013). Het grote wijkcentrum Sonde 2000 in Vensterschool SPT heeft een functie voor alle wijken. Daarnaast beschikt Paddepoel over een accommodatie, BSV Paddepoel (de Waterman). Deze accommodatie is recentelijk gerenoveerd met een aparte ruimte voor jeugd.
In Paddepoel bezoekt 12 % een gesubsidieerde buurtaccommodatie minstens één keer per maand. In Selwerd ligt dat percentage op 15% en in Tuinwijk op 9%.

Afwegingen:

- In Paddepoel komt Sonde 2000 als belangrijkste gebouw uit de bus, dit vindt 15% van de respondenten. Daarna komt BSV Paddepoel met 10%. In aandachtsbuurt Paddepoel-zuid staat BSV Paddepoel op de eerste plaats met 23%;

- In Selwerd is de Berk verreweg het belangrijkste met 32%. BSV Selwerd wordt door 12% van de respondenten belangrijk gevonden en Sonde 2000 door 9%.

- In Tuinwijk is buurtcentrum Tuinwijk veruit het belangrijkste met 34% en Sonde 2000 scoort daar 11%;

- In de wijktafel wordt over Sonde 2000 gezegd dat het geen spontane ontmoetingsplek is; het heeft vooral een cursusaanbod met een groot bereik, vooral 50 plussers. Er wordt gewerkt aan vernieuwing van het aanbod, met wisselend succes. Voor kinderen en jongeren is een aanbod in de Vensterschool.

- Buurtcentrum Tuinwijk heeft een impuls gekregen door de nieuwe (jonge) bewoners. De nieuwbouw voor dit centrum wordt gezien als kans om de uitstraling en het aanbod te verbeteren. Deze accommodatie heeft een beperkte buurtfunctie;

- Uit de L&V monitor blijkt dat Selwerd zeer tevreden is met de ontmoetingsmogelijkheden. We constateren echter ook dat er voor een relatief kleine wijk als Selwerd (6400 inwoners) veel gesubsidieerde accommodatieruimte is (BSV Selwerd, de Berk en Sonde 2000). Dat is voor ons aanleiding om te gaan prioriteren wat betreft de gemeentelijke subsidie;

- Uit de wijkpeiling komt naar voren dat het bereik van BSV Selwerd laag is, ook onder kinderen, en dat de accommodatie minder goed draait. De locatie is afgelegen.

- Uit de wijkpeiling blijkt verder dat de Berk verbeterd is met een verbouwing en een nieuw bestuur dat nieuwe activiteiten organiseert, gericht op een breder bereik. Er komen veel ouderen, maar ook allochtone bezoekers en jongeren. De Berk is centraal gelegen, vlakbij het winkelcentrum;

- Voor kinderen worden naschoolse activiteiten georganiseerd in samenwerking met de Christelijke Basisschool de Wegwijzer.

- Mede gelet op de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor en de ontwikkelingen in de wijk, constateren wij dat ontmoeting en participatie (van volwassenen) in Selwerd vooral plaats vindt in De Berk. Voor de jeugd wordt onderzocht wat de verdere mogelijkheden zijn in CBS de Wegwijzer.

- Binnenkort start een proces van wijkvernieuwing op uitnodiging in Selwerd.

 

Voorstel:

  • Handhaven subsidies Sonde 2000 en BSV Paddepoel;BC Tuinwijk wordt aangemerkt als buurtkamer;
  • In Selwerd gaan we in het proces wijkvernieuwing op uitnodiging met de bewoners en overige betrokkenen onderzoeken hoe de ontmoetingsfunctie gestalte kan krijgen, waarbij een (bezuinigings)taakstelling geldt van € 20.000,- Dit proces moet voor 31 dec. 2013 afgerond zijn.
 
Totaalplaatje financiele inzet accommodaties Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk
  • Jeugdcentrum Tuinwijk      331 m2     26.162 euro
  • BSV Paddepoel                398 m2     37.205 euro
  • Sonde 2000                    1091 m2   219.644 euro
  • Accommodatie Selwerd     280 m2    22.574 euro