nla_1Het gemeentebestuur en de corporatiedirecteuren hebben opnieuw voor vier jaar gelden vrijgemaakt voor de wijkaanpak. Dit is vastgelegd in het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 (NLA 2.0) dat vanmiddag op feestelijke wijze in het gebouw van de bsv Paddepoel is ondertekend. In het NLA maken gemeente en woningcorporaties samen met de wijken afspraken over het verbeteren van leefbaarheid in de wijken. De raad stelde vijf miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering. Ook de corporaties dragen vijf miljoen euro bij. Het thema van het tweede NLA is: Mensen maken Stad. Voor de wijk Selwerd is de komende vier jaar een wijkbudget van 900.000 euro beschikbaar.


nla_1
Nieuwe samenwerkingsafspraken corporaties en gemeente Groningen ondertekend
Feestelijke aftrap in buurt- en speeltuingebouw Paddepoel
Op dinsdag 5 april ondertekenden 100 aanwezige medewerkers, drie wethouders en vijf corporatiedirecteuren NLA 2.0: het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0.: Op een bijzondere locatie waar met NLA-wijkbudget een buurt- en speeltuingebouw werd opgeknapt en een ruimte voor jongeren- en kinderwerk met een speeltuin gemaakt werd. In de zaal zaten deelnemers van de wijkteams en betrokkenen bij de organisatie van het NLA. Voorzitter van de speeltuinvereniging en Paddepoelbewoner Jan Breider presenteerde vol trots het resultaat. “De kinderen mochten zelf de inrichting bepalen. Het MJD heeft nu drie keer zoveel aanloop als hiervoor!” Ook het succesvolle project uit Lewenborg waar bij een straat aangepakt werd. Samen met bewoners werden speel- en ontmoetingsplekken vernieuwd en opgeknapt.
Wethouder Frank de Vries benadrukte hoe belangrijk samenwerking is, in deze tijd van ontwikkelingen die financiën van corporaties en gemeente beïnvloeden. Wij gaan uit van onze eigen kracht en blijven investeren in de stad. We willen meer doen met minder geld. Waar we de afgelopen vier jaar 20 miljoen euro in 15 wijken beschikbaar stelden, doen we dat nu met 10 miljoen euro. Corporaties en gemeente elk 5 miljoen. Bijzonder blijft het feit dat we de beslissingsbevoegdheid bij de wijkteams en de bewoners leggen.
nla_2
Nijestee-directeur Pieter Bregman vertelde iets over de inhoud. Voor de komende vier jaar zijn afspraken gemaakt over het bouwen en renoveren van woningen, het huisvesten van kwetsbare personen en het verhogen van woonplezier in de wijken. We blijven doorborduren op bestaande en succesvolle werkwijze. In vergelijking met de vorige samenwerkingsovereenkomst gaat er meer aandacht naar energiebesparing en –opwekking. En maken we bouwafspraken op kwaliteit en minder op kwantiteit; het gaat niet zozeer om aantallen maar het voorzien in de woningbehoefte. Hiervoor zetten we een monitor op om gezamenlijk de woningmarkt goed te bedienen.
Groningen kent een lange geschiedenis van samenwerken. Vanaf 1998 toen we starten met afspraken over wijkvernieuwing. In 2002 het Lokaal Akkoord en in 2007 het Nieuw Lokaal Akkoord. Het accent verschoof van stenen naar mensen. Waar sloop eerst veel weerstand ondervond, is gebleken dat dit in goede balans is met nieuwbouw. We zijn inmiddels elkaar BFF: Best Friends Forever.
Het thema van het NLA2.0 is Mensen maken Stad. Tussendoor konden de “mensen” hun stukje “Stad” maken. De aanwezigen schilderden hun bijdrage aan het NLA2.0. Deze kleine schilderijtjes vormen nu samen een kunstwerk op een kamerscherm. Kunstenares Siska Alkema begeleidde dit creatieve onderdeel van de middag. Zij kreeg eerder als bewoner van de Tuinwijk NLA-budget van het wijkteam om haar idee uit te voeren: met kinderen beschilderen van panelen voor op bouwhekken. Iedereen kreeg na afloop een exemplaar mee van het NLA 2.0 en van alle 14 wijkperspectieven.
nla_3
Samenvatting van onze samenwerkingsafspraken voor 2011 tot 2014
Bewonersprojecten
NLA 2.0 stelt bewoners van Groningen in staat het leven in hun straat, buurt
en wijk te verbeteren. Bewoners krijgen middelen om ideeën voor hun eigen
omgeving uit te voeren. De opdracht van de 15 wijkteams blijft om verbinding
te maken met bewoners van de wijk, de vraag op te halen en om samen met
bewoners projecten te realiseren die bijdragen aan prettig samenwonen. De
wijkperspectieven geven richting aan hun inzet. De gemeente en de corporaties
stellen elk vijf miljoen euro beschikbaar. Dit geld is beschikbaar voor wijkbudgetten
en voor een bijdrage aan wijksteunpunten (Stips).
Iedereen onder dak
Wonen begint met een dak boven je hoofd. Onze ambities beginnen dan ook met
het bieden van een dak boven het hoofd van iedereen die dat nodig heeft. De
kerntaak van de woningcorporaties is het zorgen voor woonruimte voor iedereen
die daar niet zelfstandig in kan voorzien. Uitgangspunt hierin is dat we iedereen
‘zo veel mogelijk naar zijn zin in onze stad willen laten wonen´. We leggen de
nadruk op kwaliteit en zetten daarom een woningmarktmonitor op. We willen
woningen toevoegen waar vraag naar is én die nog niet aanwezig zijn, ook om
doorstroming op gang te brengen.
Wonen verduurzamen
Gemeente en corporaties hebben hoge ambities op duurzaamheid. De gemeente
wil in 2035 energieneutraal zijn. Voor de corporaties is energiebesparing en betaalbaarheid
belangrijk. We willen investeren in duurzaamheid van bestaande woningen.
Maar ook nieuwe financieringsconstructies bedenken en duurzame energiesystemen
toepassen. Als het gaat om nieuwbouw gaan we de komende jaren
een aantal energieneutrale woningen bouwen, vooral ook om van elkaar leren.
Doorgaan in veranderende omstandigheden
Deze afspraken zijn gemaakt op basis van informatie die we nu hebben. Het
spreekt voor zich dat nieuwe veranderingen in de woningmarkt of vanuit de
politiek invloed kunnen hebben op de realisering hiervan. De financiële haalbaarheid
gaat uit van de huidige situatie.
Van goed, naar beter, best!
De komende jaren zullen we dicht bij onszelf moeten blijven en werken vanuit
onze eigen kracht. In een tijd dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn is dat des te
meer nodig. Minder geld betekent slimmer organiseren. In het besef dat samenwerken
het verschil maakt. Als er ergens mensen bij elkaar wonen die optimisme
kunnen organiseren dan is dat wel in Groningen. Wij zetten samen onze schouders
eronder, van goed, naar beter, best!


nla_4

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

23 april 2019

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden