• Stevige kritiek op toekenning NLA-subsidies

  De ene aanvraag voor een subsidie vanuit het NLA (Nieuw Lokaal Akkoord) wordt veel kritischer beoordeeld dan de andere. Dat bleek tijdens het laatste Stadsdeeloverleg Noordwest (het reguliere overleg van de gezamenlijk wijkverenigingen). Aanvragen afkomstig van de professionele maatschappelijke organisaties blijken gemakkelijk te worden toegewezen. Met name de rol van Stiel, dat zelf zitting heeft in de wijkteams, roept daarbij vragen op. Hoe anders is het als een zzp'er uit de wijk een aanvraag doet. Terwijl voor projecten vanuit de professionele organisaties eenvoudig aanzienlijke bedragen worden toegekend, worden zzp'ers juist uiterst wantrouwend en argwanend benaderd. Als zij een aanvraag doen wordt van hen verwacht dat zij het eigenlijk op basis van vrijwilligerswerk moeten doen omdat ze zelf in de wijk wonen.
   
 • Bsv Selwerd strijdt voor lijfsbehoud

  In de vergadering van de raadscommissie waarin de gemeentelijke accommodatienota aan de orde kwam (op 12 juni) is het woord gevoerd door een vertegenwoordiger van de bsv Selwerd. Volgens de nieuwe accommodatienota komt de bsv niet meer in aanmerking voor subsidie. In haar verweer stelt de bsv met verbazing vast dat het College onvoldoende of zelfs onjuiste informatie heeft verkregen omtrent het functioneren van deze buurtaccommodatie. "Betreurenswaardig is het dat als gevolg hiervan burgers zonder enige invloed en medeweten geconfronteerd worden met opgelegde bezuinigingen en zich hierdoor gepasseerd voelen.
   
 • Patrimonium presenteert nieuwbouwplannen voor Selwerd

  Deze week hebben twee informatieavonden plaatsgevonden over de aanstaande nieuwbouwplannen van ZINN en Patrimonium. Beide avonden zijn druk bezocht. Het huidige complex van huize Patrimonium aan de Beukenlaan in Selwerd is in de jaren '60 gebouwd en voldoet niet meer aan de huidige eisen voor een verzorgingshuis. ZINN en woningstichting Patrimonium hebben een convenant getekend voor meer samenwerking. In het teken van de huidige ontwikkelingen is gekozen voor een kleinschalig zorgcomplex waarbij het steeds meer aankomt op zelfredzaamheid.
 • Selwerders somber over ontwikkelingen van hun wijk

  Veel Selwerders vinden dat hun woonomgeving er op achteruit is gegaan (40 %). Dat is één van de conclusies in de deze week verschenen "Monitor leefbaarheid en veiligheid 2012". Ook denken velen dat de wijk er in de toekomst nog slechter wordt. 45 Procent ziet de toekomst somber in. Beide percentages zijn de hoogste van alle wijken in de stad. Maar Selwerders zijn wel erg tevreden over de voorzieningen in de buurt, vooral die voor de jongeren. Ook is er lof voor het aantal plekken in de wijk waar men buurtgenoten kan ontmoeten. De onveiligheidsgevoelens nemen wel toe. Vooral het idee dat er sprake is van drugsoverlast blijft duidelijk merkbaar.

 • Wijkraad spreekt over accommodatienota

  Niet alleen in Selwerd, maar in de gehele stad is de accommodatienota Met de blik op de wijk een veelbesproken nota. In de wijk Selwerd is er tevens nog sprake van een taakstelling van een bepaald bedrag, waarover met de bewoners van de wijk zal worden gesproken. Ook in de wijkraad Selwerd is over de nota gesproken. Als vertegenwoordiging van de wijkbewoners juicht de wijkraad het streven naar een grotere betrokkenheid en invloed van de wijkbewoners van harte toe, en roept zij de besturen van de accommodaties op hieraan zo goed mogelijk invulling te geven.
   
 • Kunstproject Levenloop onthuld

  Wethouder Jan Seton heeft woensdag 22 mei door het oplaten van een net balonnen het kunstproject Levensloop in Park Selwerd officieel onthuld. Het project kwam tot stand op initiatief van wijkbewoner Hans Mulder en staat symbool voor de "wereldwijken" Selwerd en Paddepoel. Behalve het kunstwerk is er ook een boekje gemaakt waarin wijkbewoners het verhaal van hun persoonlijke levensloop vertellen. Voorafgaand aan de onthulling hielden leerlingen van CBS De Wegwijzer een estafetteloop. Het project kwam tot stand dankzij een bijdrage van de Wijkteams NLA Selwerd en Paddepoel die voor dit project een bedrag van 30.000 euro beschikbaar stelden. Meer foto's vindt u in onze Fotogalerij, rechts naast de "home"-button of hier.

 • Woningstichting Patrimonium licht plannen voor Selwerd toe

  Op maandagavond 10 juni aanstaande zal Auke de Vries (directeur-bestuurder bij Chr.Woningstichting Patrimonium) de plannen rondom sloop en nieuwbouw van huize Patrimonium toelichten tijdens een informatiebijeenkomst in de wijk Selwerd. De woningstichting gaat voor deze bijeenkomst de direct omwonenden gericht uitnodigen.
   
   
   

   

 • Algemene bewonersvergadering Selwerd trekt veel belangstellenden

  De door de wijkraad georganiseerde algemene bewonersvergadering voor Selwerd trok gisteravond (16 april) grote belangstelling. Zeker 80 wijkbewoners waren aanwezig en lieten zich informeren over energieverbruik en de mogelijkheden om hier te besparen. Ook het voortbestaan van de wijkraad kwam aan de orde. Voor de aanwezigen staat vast dat de wijkorganisatie belangrijk is, ook al zit een grootse fysieke wijkvernieuwing er op dit moment in. Zes aanwezigen hebben aangegeven in het bestuur van de wijkraad zitting te willen nemen.
   
 • Gemeente koopt woningen Eikenlaan op

   

  De gemeente groningen heeft de woningen Eikenlaan 206 en 230 opgekocht. Deze aankoop vloeit voort uit eerder gemaakte afspraken met Nijestee.Voor de realisatie van de tram was het noodzakelijk om een complex met 24 appartementen op de hoek Eikenlaan – Kastanjelaan te kopen en vervolgens te slopen. De gemeente had al eerder 22 van de 24 appartementen aangekocht.

 • Accommodaties in Selwerd komen er bekaaid af

  Sinds vandaag is bekend wat de gemeentelijk plannen met de wijkaccommodaties zijn. Deze zijn vastgelegd in de nota 'Met de blik op de wijk, sociaal-culturele accommodaties nieuwe stijl'. In de nota wordt genoemd dat De Berk voor de wijkbewoners verreweg de belangrijkste accommodatie in de wijk is. Buurtcentrum Sonde 2000 (onderdeel Vensterschool) wordt slechts door 9% van de onderzochte wijkbewoners genoemd. Desalniettemin gaat het overgrote deel van de beschikbare gelden naar dit buurtcentrum. In de nota wordt ook geconcludeerd dat er in Selwerd in totaliteit te veel gesubsidieerde accommodatieruimte is.
   
 • Terugblik op NLA 2007 -2010

  Wijkbewoners stimuleren om zich in te zetten voor de wijk en hun buurtbewoners. Dat was de belangrijkste opgave van het wijkteam NLA in de periode 2007-2010. Een aanzienlijk budget was beschikbaar om initiatieven te ondersteunen. Is dat een beetje gelukt? En hoe gaat het nu verder?

  Terugblik

  Toen het wijkteam begon was Selwerd net in de picture gekomen als een wijk die meer aandacht verdient. Dat had een reden: in de jaren daarvoor was er door gemeente, corporaties én instellingen weinig geinvesteerd in de wijk. Andere wijken waren belangrijker. Ook de bewonersorganisatie leidde een zieltogend bestaan, ondanks de ijver van een aantal mannen van het eerste uur.
 • Verslag Wijkteam NLA 2011

  Wat heeft het Wijkteam NLA in 2011 allemaal gerealiseerd

  Ook het afgelopen jaar heeft het wijkteam zich ingezet voor initiatieven uit de wijk. Een greep daaruit:
  • De wijkraad heeft een bijdrage ontvangen om een betere verspreiding van de wijkkrant Nummer 1 mogelijk te maken. Belangrijk voor ons ook om het NLA bekend te maken.
  • De vrouwengroep Vlinder gaat steeds meer haar vleugels uitslaan: mooi om te zien. Men fladdert door de wijk en strijkt op allerlei plekken neer. Het wijkteam is daar enthousiast over – omdat de deelnemers dat ook zijn.
  • De Berk heeft geld gekregen om de zaak organisatorisch weer op de rails te krijgen. Dat is goed gelukt, en alle betrokken zetten zich in om het nieuwe gezicht in de wijk te laten zien. De Berk is er voor iedereen, voor jong en oud: kijk maar naar hun aanbod! Er zit altijd iets voor u bij.
 • Geen pad tussen Selwerderhof en crematorium

  thumb_kerkhofWie per abuis naar het crematorium rijdt in plaats van begraafplaats Selwerderhof, of andersom, moet ook in de toekomst terugrijden. Het college gaat geen verbindingsweg aanleggen tussen de begraafplaats en het crematorium. De gemeenteraad heeft in een motie om dit pad gevraagd. De voordelen wegen volgens het college niet op tegen de nadelen. Het college vindt het niet gewenst en niet gepast dat er auto’s over begraafplaats Selwerderhof naar de parkeerplaats van de aula rijden. De kans is dan te groot dat de auto’s vanwege haast niet stapvoets rijden. Op de begraafplaats is autoverkeer nu zoveel mogelijk beperkt om de rust niet te verstoren.
   
 • Hunzerheem wordt Utopia

  ******************************
  thumb_utopia
  Hunzerheem wordt Utopia
 • Aanleg Noordzeebrug

  ******************************
  Nootdzeebrugimpressie
  Aanleg Noordzeebrug.
 • Bestuur wijkraad Selwerd heeft het druk gehad

  Het bestuur van wijkraad Selwerd vergadert elke maand. Tussendoor vaak nog een kleine vergadering met de voorzitter en de secretaris, soms alleen met de wijkadviseur, of met mensen van de gemeente. Ook de beide werkgroepen vergaderen een keer per maand.